Wspólnota z Taizé – międzynarodowa wspólnota ekumeniczna, założona w 1940 w Taizé (Francja) przez brata Rogera. Po jego śmierci, kiedy to został zamordowany przez 36-letnią Rumunkę, prawdopodobnie chorą psychicznie w dniu 16 sierpnia 2005, przełożonym Wspólnoty został 51-letni brat Alois – katolik pochodzący z Niemiec.

W związku z tym, że w 2020 roku obchodziliśmy 70-lecie powstania Wspólnoty Taizé oraz 15-lecie zamordowania brata Alois, dlatego symbolicznie – 16 sierpnia 2020 roku – rozpoczęliśmy Wieczory Wspólnoty Taizé przy naszym Sanktuarium Maryjnym w Essendon, które realnie ze względów pandemi koronwirusa Covid-19 oraz styczniowych wakacji, rozpoczną się dopiero w 21 lutego 2021 roku po Mszy św. o 7 wieczór.

We Wspólnocie Taizé można będzie szukać komunii z Bogiem w modlitwie, śpiewie, ciszy, osobistej i wspólnotowej refleksji. Na nowo staje się możliwe odkrycie wewnętrznego pokoju, odnalezienie sensu życia i sił do dalszego działania. Rekolekcje kierowane są do osób, które: pragną uporządkować swoje życie zgodnie z wiarą; odczuwają potrzebę pogłębienia więzi z Bogiem; chcą uczyć się właściwego podejmowania decyzji.

 

Spotkania obejmują:

 • wprowadzenia biblijne, po których jest czas ciszy i „Medytację ignacjańską” („punkta” do medytacji zostaną wręczone przed samym spotkaniem lub przesłane za pozwoleniem przed dniem spotkania droga e-mailową, a także zaprezentowane na naszej stornie internetowej jezuici.org.au/wspolnota-taize) lub indywidulaną modlitwę nad wybranym fragmentem Pisma Świętego
 • ciszę potrzebną do refleksji
 • wspólne śpiewy
 • mini konferencje i spotkania (dla zainteresowanych) na różne tematy, które pomagają lepiej zrozumieć, jaki jest związek między wiarą, a życiem, zwłaszcza w pracy, w kwestiach społecznych, w sztuce i kulturze, w poszukiwaniu pokoju i troski o wspólny dom. Jest to próba realizacji priorytetów apostolskich*, które przedstawił w lutym 2019 roku obecny Generał zakonu jezuitów o. Arturo Sosa SJ
 • konkretna pomoc potrzebującym (będzie realizowana przy ustabilizowaniu się grupy)

 

Zapraszamy na spotkania prowadzone przez ks. Mariusza Hana SJ w 3 Niedzielę każdego miesiąca po Mszy o godz. 19:00.

Spotkania, medytacja, modlitwa i spiewy będą trwały ok. jednej godziny i są przeznaczone dla młodych i starszych, czyli dla każdego, kto chce poznać duchowość ignacjańską i przeżyć modlitwę w duchu Taizé. Jest to jakby połączenie dwóch dynamik duchowości, które – taką mamy nadzieję – pogłębią indywidualną i wspólnotową modlitwę każdego z zainteresowanych.

 

Plan naszych spotkań w 3 Niedzielę każdego miesiąca obejmuje:

Wprowadzenie
Śpiew kanonów Taizé
Psalm
Czytanie fragmentu Pisma św.
Śpiew kanonów Taizé
„Punkta”, czyli wprowadzenie do medytacji
Medytacja w ciszy
Śpiew kanonów Taizé
Modlitwa wstawiennicza
Ojcze nasz…
Śpiew kanonów Taizé
Zakończenie

 

Porady praktyczne:

 1. Prosimy o punktualne przyjście na określoną godzinę
 2. Każdy z uczestników otrzyma przy wejściu imitację woskowej świecy oraz kartkę z opisem medytacji na dany dzień
 3. Uprasza się przyniesienie własnego Pisma świętego oraz kartki z długopisem w celu zapisania sobie ewentualnych notatek czy własnych przemyśleń
 4. Prosimy o wyłączenie telefonów komórkowych (cell phone)
 5. Na modlitwę w duchu Wspólnoty Taizé można wejść i wyjść o każdej porze, ale prosimy o zachowanie wtedy ciszy, aby nie przeszkadzać innym uczestnikom

 

 

* Jezuici wybrali priorytety apostolskie zgodne z duchem Kościoła:

„Wybraliśmy 4 priorytety…

 1. Pierwszy z nich dotyczy ćwiczeń duchownych oraz rozeznawania duchowego zarówno wspólnotowego, jak i indywidualnego tak, aby ukazać światu jak Bóg działa we współczesnym świecie oraz ofiarować wszystkim dar ignacjańskich rekolekcji.
 2. Drugi zwraca się w stronę biednych, odrzuconych, najsłabszych. Chcemy kroczyć razem z nimi i razem z nimi szukać sposobu zmiany tych struktur, które przynoszą tyle niesprawiedliwości. Chcemy zmierzyć się z nadużyciami zarówno w Kościele, jak i w społeczeństwie – zapewnił przełożony generalny Towarzystwa Jezusowego.
 3. Trzeci dotyczy młodych. Razem z nimi i przez ich perspektywę pragniemy zobaczyć świat, który dla nich się rodzi. Mamy nadzieję, że młodzi dzięki swemu dynamizmowi oraz kreatywności będą wskazywać drogę do lepszego społeczeństwa.
 4. I wreszcie czwarty priorytet apostolski wybrany przez jezuitów dotyczy troski o wspólny dom. Chodzi o powstrzymanie degradacji środowiska natrualnego oraz stworzenie takiego społeczeństwa, które przyszłym pokoleniom zostanie przekazane w jak najlepszym stanie”.

 

 

PRZYGOTOWANIE DO MEDYTACJI – materiały pomocnicze:

Metoda medytacji ignacjańskiej, ks. Józef Augustyn SJ
Przypomnienie: metoda medytacji ignacjańskiej, ks. Stanisław Biel SJ
Medytacja, Fundament (Ćwiczenia Duchowne, nr 23), św. Ignacy Loyola
Ks. Stanisław Biel SJ – blog (refleksje biblijne)

NASZE SPOTKANIA – KAŻDA 3 NIEDZIELA MIESIĄCA:

21.02.2021, Syn Marnotrawny: ojciec i dwaj synowie, Łk 15, 11-32 (prolog)
21.03.2021, Adam i Ewa: raj i grzech pierwszych ludzi, Rdz 2, 8 – 3, 24
18.04.2021, Kain i Abel: konsekwencje nienawiści z zazdrości, Rdz 4, 1-16
16.05.2021, Noe i Arka: lekceważenie ostrzeżeń i potop za niewiarę, Rdz 6, 4-9, 29
20.06.2021, Wieża Babel: symbol pychy człowieka i nieporozumień między ludźmi, Rdz 11, 1-9
21.11.2021, Abraham: ojciec wszystkich wierzących
19.12.2021, Józef Egipski i jego bracia: konfrontacja zazdrości z miłością
20.02.2022, Mojżesz: wzór dla współczesnego mężczyzny, Wj 2 i 3
20.03.2022, Dawid i Goliat: nierówna walka mocarzy, 1 Sm 17, 1-58
15.05.2022, Hiob: ubogi duchem, Hi 1, 1 – 2, 10
17.07.2022, Zuzanna i dwaj starcy, Dn 13
21.08.2022, Święta Rodzina: Józef i Maria i ich relacje, Mt 1, 18-23, Łk 1, 26-38, Łk 1, 39-56
18.09.2022, Narodzenie Jezusa: postawy przyjęcia nowonarodzonego, Łk 2, 1-20
20.11.2022, Boże Narodzenie: Aniołowie i pasterze, Łk 2, 8-20
18.12.2022, Pokłon Trzech Mędrców z wdzięczności, Mt 2, 1-12

Kontakt z opiekunem Wspólnoty Taizé w Melbourne:
ks. Mariusz Han SJ
tel. kom. (+61) 0434 028 614
e-mail: mhan@jezuici.org.au

Chcesz otrzymać newsletter i materiały w pliku .PDF?
Napisz do nas: wspolnotataize@icloud.com