Polonia Australijska ma bardzo bogate tradycje sięgające swymi początkami co najmniej połowy XIX wieku. Ten okres, liczący ponad 150 lat, zbiega się również z dziejami Towarzystwa Jezusowego, które w 1848 roku rozpoczynało dzieje jezuitów australijskich. Już w gronie pierwszych jezuickich misjonarzy znaleźli się też Austriacy, którzy na ziemiach polskich przechodzili swoją formację zakonną. Tak dzieje Kościoła w Polsce i Australii splotły się w tym czasie już na wiele dziesięcioleci.

Udział jezuitów polskich w życiu Polonii australijskiej miał dwa ważne etapy. Pierwszy przypada na wiek XIX i związany był z działalnością ks. Leona Rogalskiego w Południowej Australii, drugi przypadający na drugą połowę XX wieku związany został z działalnością ks. Józefa Janusa i jego współpracowników, w tym głównie ks. Wiesława Słowika w Wiktorii.

Pierwsi Polacy przybyli w pierwszej połowie XIX wieku i minęło już 150 lat od założenia polskiego osiedla w Polish Hill River w Południowej Australii, które należało do najstarszych ośrodków emigracyjnych z nad Wisły. Jego organizatorami byli głównie Polacy z Poznańskiego, a przez 30 lat przewodnikiem i animatorem był zmarły przeszło 100 lat temu jezuita ks. Leon Rogalski. W przeszłości centrum, a dziś symbolem tej działalności jest kolegium jezuitów w Sevenhill oraz opuszczona w pobliżu polska osada zwana Polish Hill River, która w historii polskiej emigracji stanowi niezwykle interesujący epizod. Pewne tradycje Rogalskiego w tej okolicy przetrwały do naszych czasów, a pielęgnowała je przybyła druga wielka fala polskich uchodźców, głównie kombatantów drugiej wojny światowej. Emigracja powojenna, szczególnie duszpasterze z Adelaide, ożywili pamięć ks. Rogalskiego i jego ośrodka w Polish Hill River, gdzie stworzono polskie centrum pamięci i modlitwy – niemal swoiste sanktuarium narodowe na antypodach.

Temu etapowi dziejów duszpasterstwa polonijnego poświęcona jest pierwsza część obecnej publikacji. Podajemy w niej głównie na podstawie publikowanych i zachowanych w rękopisie listów ks. Rogalskiego zarówno jego losy życiowe, jak i podejmowane przez niego trudy misyjne. Zbiorowym bohaterem tej publikacji jest przede wszystkim katolicka emigracja, która dobrze służyła Australii jako swojej nowej ojczyźnie obranej świadomie lub podświadomie z racji narodowych i religijnych wydarzeń, z drugiej strony pozostawała wierna Polsce, jej religii i kulturze. Jeżeli nawet to pierwsze pokolenie Polaków dość szybko zostało wchłonięte w społeczność australijską, angielskojęzyczną, to jednak zachowało w dużym stopniu polską świadomość i religię. Trud o. Rogalskiego nie poszedł więc na marne.

Drugi etap dziejów jezuickiego duszpasterstwa polonijnego poświęcony został emigracji powojennej na terenie Wiktorii, głównie w Melbourne i jego okolicach, i obejmuje okres od 1950 do 2010 roku. Szczególnie ważne były pierwsze lata w życiu nowej emigracji, lata 1950-1960, kiedy tworzono polskie struktury kościelne, powstawały pierwsze organizacje i stowarzyszenia polonijne, tworzono polskie dzieła użyteczności publicznej, jak kościoły, szkoły, Domy Polskie. Dzieła tego dokonywali przeważnie indywidualnie, w pojedynkę, kombatanci wojenni, więźniowie obozów koncentracyjnych, misjonarze. Był to okres pionierski w dziejach współczesnej Polonii. W dziele tym ważną rolę odgrywali na terenie Melbourne księża jezuici Stanisław Skudrzyk i Józef Janus. Ich działalność stanowi więc główną treść początkowych dziejów katolickiej Polonii w Melbourne. Choć do Melbourne i jego okolic przybywali z biegiem lat inni księża, ksiądz Janus pozostawał nadal, aż do swej śmierci w 1980 roku, niekwestionowanym autorytetem i faktycznym twórcą wielu dzieł kościelnych i polonijnych. Po przybyciu do Australii księży chrystusowców w 1959 roku problem duszpasterskiej posługi Polonii australijskiej został w tym kraju w dużym stopniu zabezpieczony, ale Melbourne i jego Polonia nadal pozostawały głównie pod skrzydłami jezuitów. Pierwsi chrystusowcy zawitali do Wiktorii w 1962 roku (Gippsland), a do Melbourne w 1984 roku.

Dzieło ks. Janusa przez następne 30 lat (1980-2010) prowadzili na terenie Melbourne jego wychowankowie i kontynuatorzy, głównie pod duchowym kierownictwem ks. Wiesława Słowika, którzy podtrzymując dotychczasowe formy duszpasterstwa, rozwijali nowe dzieła dopasowywane również do młodszej generacji, do drugiego i trzeciego pokolenia polskiej emigracji – zwanych niekiedy „nowoaustralijczykami” lub Australijczykami polskiego pochodzenia.

Autorzy publikacji świadomie unikają szczegółowych opisów historii Australii czy też kolejnych faz napływu polskiej emigracji, jej wielkości i charakterystyki; opisano je bowiem już w innych publikacjach, choćby w książkach Mariana Kałuskiego. Niemniej dla wprowadzenia w dzieje jezuickiego duszpasterstwa wydało się konieczne ukazanie w osobnym rozdziale wielkości tej emigracji oraz warunków społecznych i religijnych, w jakich przyszło jej żyć i pracować, czyli zależności od hierarchii świeckiej, polityki imigracyjnej rządu australijskiego, ale i hierarchii kościelnej, w tym ostatnim przypadku od biskupów australijskich i polskich opiekunów duchowych na emigracji.

Główną uwagę skupiają autorzy na pracach jezuitów polskich. Po prezentacji kolejnych duszpasterzy i ich licznych najbliższych współpracowników oraz najważniejszych ośrodków duszpasterskich (rozdział 3-5) przedstawiono w osobnym rozdziale formy duszpasterstwa parafialnego i specjalistycznego, w tym  inicjatywy religijne (rozdział 6). Osobne rozdziały zostały poświęcone pracy z młodzieżą (rozdział 7), zaangażowaniu jezuitów w działalność organizacji społecznych i kombatanckich (rozdział 8), promocji działalności kulturalnej i sportowej (rozdział 9), udziałowi w akcjach pomocowych i charytatywnych (rozdział 10), w końcu wszelkiej działalności z zakresu publicystyki i środków masowego przekazu. Na tych wszystkich polach działalności naszych rodaków w Wiktorii wkład duszpasterstwa był bardzo różny, wiele bowiem inicjatyw i akcji Polaków miało charakter świecki, wiele też organizacji i stowarzyszeń ograniczało swoją działalność do służby i pomocy własnym członkom, nie wymagając przy tym żadnego wsparcia ze strony Kościoła.

Z założenia obecna publikacja ma mieć charakter popularnej syntezy obrazującej osiągnięcia na polu religijnym i społecznym zarówno jezuitów, jak i Polaków w Melbourne i jego okolicach. Stąd też autorzy świadomie odeszli od stylu kronikarskiego, obrazującego rok po roku wydarzenia całego 60-lecia dziejów Polonii i Kościoła na terenie Wiktorii. Przewodnikiem i pomocą w poruszaniu się w poszczególnych okresach może służyć załączony indeks osobowy.

Obecna publikacja oparta jest głównie na źródłach, zarówno publikowanych jak i rękopiśmiennych, pochodzących zarówno z terenu Australii jak i Polski. Trzeba w tym miejscu oddać hołd ks. Józefowi Janusowi, który posiadał wyjątkowe wyczucie historyczne i zachował do początkowych dziejów Polonii w Melbourne wiele cennych dokumentów, w tym niezwykle ważną korespondencję z arcybiskupem Józefem Gawliną i biskupem Władysławem Rubinem. Ważna jest zachowana za lata 1951-1991 „Kronika Sodalicji Mariańskiej Pań i Panów w Melbourne”, która pozwala prześledzić życie religijne tego miasta, ale też związki Polonii z ojczystym krajem. Również za okres późniejszy autorzy dysponowali dość bogatą korespondencją, protokołami zebrań Sodalicji Mariańskiej i różnymi sprawozdaniami.

Wśród druków na szczególne wyróżnienie zasługuje kilka publikacji książkowych, które były bardzo pomocne w pisaniu obecnej monografii. Należą do nich m.in.: monografia Lecha Paszkowskiego, Polacy w Australii i Oceanii 1790-1940 (Londyn 1962; Toruń-Melbourne 2008), która stanowi ciągle najlepsze opracowanie dotyczące początkowych dziejów Polonii australijskiej, w tym pierwszej polskiej osady w Polish Hill River. Polonii australijskiej jako całości poświęcone zostały m.in. publikacje Anny Achmatowicz-Otok oraz Stanisława Otoka: Polonia australijska (Lublin 1985), Mariana Kałuskiego, Polonia katolicka w Australii i działalność duszpasterska polskich dominikanów w Australii i Nowej Zelandii (Melbourne 2010), Kronika Federacji Polskich Organizacji w Wiktorii, 1962-1992 (Melbourne 1993) oraz Encyklopedia polskiej emigracji i Polonii (pod red. Kazimierza Dopierały, t. 1-5, Toruń 2003-2005). Na temat organizacji kombatanckich ważna jest publikacja Michała Filka i Ojca Rajmunda Koperskiego OP, Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Australii, 1950-1992 (Australia 1992). Zagadnienia związane z polską prasą znajdują swoje odbicie w publikacjach Jana Lencznarowicza, Prasa i społeczność polska w Australii, 1928-1980 (Kraków 1994) oraz Czterdzieści lat Polonii australijskiej na łamach Tygodnika Polskiego (Melbourne 1991) i Witolda Łukasiaka, Tygodnik Polski. Sześćdziesiąt lat w służbie Polonii australijskiej i nowozelandzkiej (Melbourne 2010). Wielce pomocna była też jubileuszowa publikacja chrystusowców pt. Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej. 50 lat pracy Towarzystwa na Antypodach (Canberra 2009).

Na temat ks. Leona Rogalskiego istnieje kilka opracowań źródłowych i bardzo wiele publikacji popularnych i okolicznościowych. Podobnie na temat ks. Józefa Janusa powstało kilka publikacji, wśród których najważniejsza jest broszura: Ks. Józef Janus, jezuita. Wspomnienie (praca zbiorowa, Melbourne 1981) ze wspomnieniami jego współpracowników.

Bezcennym źródłem historycznym jest „Tygodnik Katolicki”, a potem „Tygodnik Polski”, z którym ks. Janus blisko współpracował, a który niezwykle dokładnie notował najważniejsze wydarzenia z dziejów Polonii w Melbourne i to za cały okres od 1950 do 2010 roku. Niekiedy ważne okazały się zachowane w jezuickim Centrum Duszpasterskim w Melbourne różne większe i mniejsze wydawnictwa okolicznościowe i ulotne oraz programy uroczystości, w sumie kilkaset druków.

Autorzy zdają sobie sprawę, że w tekście mogą pojawić się niekiedy powtórzenia przytaczanych faktów i komentarzy, ale wynikły one z przyjętej konstrukcji pracy, w której ludzie i ich dzieła zostały przedstawione w osobnych rozdziałach.

Publikacja zawiera dużą liczbę zdjęć, które ilustrują niemal wszystkie ważniejsze wydarzenia z życia Polonii w Melbourne, a pochodzące zarówno ze zbiorów ks. Józefa Janusa i ks. Wiesława Słowika, jak i gromadzone od lat przez autorów tej publikacji.

Autorzy zapewniają, że przystępując do pracy nad dziejami duszpasterstwa katolickiego w ośrodku jezuickim w Melbourne, starali się wykazać swoją bezstronność i wyrażają nadzieję na życzliwe przyjęcie publikacji, która choćby z racji obfitości wydarzeń i zachowanego materiału źródłowego musiała wiele wydarzeń i nazwisk pominąć lub tylko krótko o nich wspomnieć.


Mapa Australii

Fragment książki: Jezuici Polscy w Australii (Południowa Australia 1870-1906, Wiktoria 1950-2012), Ludwik Grzebień SJ przy współpracy Andrzeja Pawła Biesia SJ i Wiesława Słowika SJ, Wydawnictwo WAM, Kraków 2012, ss. 5-8.